Carte funciara Bucuresti-Ilfov

Cadastrul este un sistem unitar de evidenta a proprietatilor, terenuri si constructiilor permanente pe baza planurilor cadastrale.

La ce foloseste?

Cadastrul asigura:

· identificarea amplasamentului terenurilor si constructiilor

· o inregistrare corecta a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si constructiilor
· un sistem de impozitare realist

Cum se face (intocmirea documentatiei)?
Documentatia tehnica pentru obtinerea numarului cadastral se intocmeste de catre o persoana fizica sau juridica autorizata pentru executia acestui tip de lucrari.
Ce acte sunt necesare?
Pentru intocmirea documentatiei cadastrale, proprietarul trebuie sa asigure accesul si identificarea limitelor imobilului respectiv si sa puna la dispozitia persoanei autorizate, o copie dupa actul de identitate, dupa actele de proprietate si schitele aferente (daca acestea exista).

Care sunt pasii?
Proprietarul trebuie sa:
– sa contacteze o persoana autorizata care sa intocmeasca documentatia cadastrala pentru proprietatea ce urmeaza a fi tranzactionata
– persoana autorizata sa depuna la oficiul de cadastru documentatia
-Oficiul de cadastru va verifica documentatia si va atribui numarul cadastral. Acesta reprezinta identificatorul unic al respectivei proprietati.

Important!
– ANCPI coordoneaza, controleaza si asigura inregistrarea cadastral-juridica a imobilelor.
– Pentru realizarea oricarui tip de tranzactie imobiliara trebuie sa aveti in vedere timpul necesar pregatirii documentatiilor specifice fiecarei etape descrisa mai sus.

-ANCPI deleaga autorizati de specialitate pentru intocmirea acestor lucrari.Lucrarile de cadastru nu pot fi intocmite decat de autorizati.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

Intabulare in carte funciara

Cartea funciara este un registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.

La ce foloseste?

Cartea funciara dovedeste existenta dreptului real inscris, in folosul persoanei care a dobandit sau constituit cu buna-credinta un drept real imobiliar, cat timp nu se dovedeste contrariul.Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin carte funciara si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil.În cartea funciara se mai inscriu sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil

Cum se face ?

Cartea funciara se deschide la cerere, pe baza documentatiei cadastrale si a actului juridic privind constituirea sau transmiterea dreptului de proprietate.

Ce acte sunt necesare?

– cerere de inscriere
– dovada platii tarifului de inscriere
– documentatia cadastrala intocmita de o persoana autorizata
– actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate

Care sunt pasii?
a). In cazul in care nu exista carte funciara:

I. trebuie contactata o persoana autorizata, care sa intocmeasca documentatia cadastrala
II. documentatia cadastrala impreuna cu cererea de inscriere si actul autentic de dobandire a dreptului de proprietate vor sta la baza deschiderii cartii funciare
III. dupa efectuarea inscrierilor in cartea funciara, se va elibera incheierea si extrasul de carte funciara.

b). In cazul in care exista carte funciara deschisa:
I. pentru efectuarea unei tranzactii imobiliare, partile se vor adresa unui notar public care va incheia actul autentic, apt pentru inscrierea dreptului de proprietate.
II. pentru eliberarea unui document ca dovada a proprietatii, titularul se poate adresa direct biroului de carte funciara din cadrul OCPI, prin posta sau prin intermediul unui delegat sau autorizat.

c)Unde se face inscrierea?
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) va aviza documentatia cadastrala intocmita de catre un autorizat si va efectua inscrierea in cartea funciara a imobilelor.

Important!
– ANCPI coordoneaza, controleaza  inregistrarea cadastral-juridica a imobilelor.
– Pentru realizarea oricarui tip de tranzactie imobiliara trebuie sa aveti in vedere timpul necesar pregatirii documentatiilor etapelor descrise.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

Acte necesare cadastru-intabulare

Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartament

Actele de proprietate ale imobilului:
a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
– contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
– contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
– certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
– contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie – copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
– sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
– dovada achitarii sultei (daca exista) – copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
– contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
– schita anexa contract – copie xerox.
Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
Schita apartamentului (daca exista) – copie xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) [puteti calcula taxa pentru apartamentul Dvs. la sectiunea PRETURI].
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca „in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

____________________________________________________________

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren (fara constructie):

Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in „intravilanul nou”) – in original.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

____________________________________________________________

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren (cu constructie):

Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate;
Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

____________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (intabulare constructie – cladire noua):

Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie – in original;
Extras de carte funciara pentru informare a terenului sau imobilului vechi (recent, anul in curs) – in original;*acesta poate fi procurat de autorizat.
Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire – copii xerox;
Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.

____________________________________________________________

Acte necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) terenurilor:

Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Actele de proprietate – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.

Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului:

Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Actele de proprietate – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.

Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;

Acte necesare pentru aviz tehnic OCPI – necesar obtinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / Certificatului de urbanism, sau a numarului postal:

Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Actele de proprietate – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

Rectificare de carte funciara

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare
1. Cerere tip
2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire
4. Certificat fiscal de la primaria locala.

Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea intre nr. cad. si adresa administrativa
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare
1. Cerere tip
2. Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de carte funciara/localitate
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

Valabilitate Extras de carte funciara

Imobilele pe care doriti sa le verificati nu se mai pot vinde inca o data, nu este ipotecat sau prins in alte restrictii bancare, toate aceste lucruri sunt de domeniul trecutului si asta datorita cartii funciare. Un contract de vanzare cumparare se incheie la un notariat public care are datoria sa verifice, printre alte documente si extrasul de carte funciara emis de A.N.C.P.I. din care reiese cine sunt proprietarii si daca exista sarcini (ipoteca, sulta, etc) la un moment dat.
Sistemul actual de management al cartilor funciare – pe baza caruia se deruleaza circulatia documentelor si a informatiilor oficiale intre proprietari, administratori, cumparatori, notari, judecatori, executori, persoane fizice autorizate, oficiile de cadastru si birourile de carte funciara teritoriale – confera un plus de siguranta tranzactiilor imobiliare in conformitate cu legislatia euopeana,asigurand inclusiv ca nu se poate vinde un imobil simultan catre mai multi cumparatori.

La data semnarii contractului de vanzare-cumparare, proprietarul trebuie sa prezinte un extras de carte funciara in forma autentica in care se evidentiaza situatia la zi a imobilului respectiv (sarcini, ipoteci, etc). Cartea funciara ramane blocata un interval de 5 zile, timp in care nu este posibila realizarea altei tranzactii care ar avea ca obiect, acelasi imobil.
Conform cu statutul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se poate solicita un extras de carte funciara de informare in care sunt specificate sarcinile asupraimobilului.
Cea mai sigura metoda de verificare a faptului ca imobilul destinat achizitiei nu se va vinde inca o data sau ca nu este deja ipotecat sau ca sunt instituite asupra acestuia altfel de sarcini, este cererea de eliberare a unui Extras de Carte Funciara din partea Judecatoriei Sectorului sau biroului de carte funciara caruia ii este arondat imobilul respectiv. Acest Extras are valabilitate de 5 zile din momentul depunerii cererii, prin urmare, momentul cel mai bun de programare al semnarii contractelor este intervalul cuprins intre eliberarea extrasului si pana la expirarea valabilitatii. Irina Cira – Client Advisor, Domenia CreditInformatiile cu privire la situatia juridica a imobilului care se doreste a fi achizitionat se pot obtine si verifica in urma solicitarii tuturor actelor de proprietate de la proprietar si analizarea acestora de cate o persoana de specialitate: avocat, notar, consilier juridic , banca etc. In plus, in cazul contractarii unui credit pentru achizitionarea unui imobil prin credit imobiliar/ipotecar acordat de catre banca, verificarea actelor de proprietate se va realiza de catre persoanele de specialitate din cadrul bancii, in baza actelor de proprietate obtinute de la promitentul vanzator, astfel cum vor fi solicitate de catre banca. Furnizarea oricaror informatii cu privire la situatia juridica a imobilului (proprietate, sarcini, etc) poate fi realizata in urma obtinerii unui extras de carte funciara informativ in urma solicitarii efectuate catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Biroul de Carte Funciara din circumscriptia unde este situat imobilul. De asemenea, notarul public care va autentifica contractul de vanzare-cumparare are obligatia de a verifica actele de proprietate cu privire la imobilul care va face obiectul contractului, iar anterior semnarii contractului de vanzare-cumparare, acesta va solicita Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Biroul de Carte Funciara din circumscriptia unde este situat imobilul, extrasul de carte funciara de autentificare, document ce va prezenta toate elementele de identificare ale respectivei proprietati inclusiv, tituarul dreptului de proprietate, si aspectele legate de situatia juridica a imobilului si anume eventualele ipoteci, privilegii si interdictii , litigii care ar afecta imobilul. Extrasul de carte funciara confera caracter de legalitate informatiilor atestate,ca fiind conforme cu situatia de drept si de fapt a imobilului. Prin solicitarea adresata de notar catre Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Biroul de Carte Funciara din circumscriptia unde este situat imobilul pentru eliberarea extrasului de carte funciara de autentificare, notarul blocheaza emiterea unui alt extras de carte funciara de autentificare pe durata de valabilitate a extrasului obtinut de catre acesta ( 5 zile in prezent), astfel devenind imposibila realizarea unei noi tranzactii cu privire la acelasi imobil.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

Inscriere in cartea funciara

Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in doua copii din care una legalizata la notariat;

Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care apartine imobilul;

Actul de indentitate al proprietarului (2 copii); Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;

Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;

Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
· NOTA: 
Pentru obtinerea Extrasului de carte funciara este necesar sa va adresati unui birou notarial sau aici.
Pentru intabulare este necesar sa aveti Cadastru efectuat, in cazul in care nu aveti dosarul cadastral efectuat este obligatoriu sa apelati la un expert cadastral,apoi acesta va efectua si intabularea.
Daca aveti dosarul cadastral dar imobilul nu este inca intabulat, puteti merge la Biroul de Carte Funciara in raza sectorului de care apartine imobilul in cauza.
Cuprinsul unei documentatii cadastrale :

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

•  Prima inregistrare apartament- download
•  Prima inregistrare imobil – download
•  Protocol ANCPI si notariate – download

Extras de carte funciara

Dintr-un motiv foarte simplu: pentru a putea vinde imobilul aveti nevoie de un Extras de Carte Funciara in forma  autentica.Acesta se poate obtine de un notar doar in baza dovezii de intabulare.

Dovada de intabulare -se obtine in urma intocmirii documentatiei de cadastru- realiazata de un  autorizat cadastru pentru dumneavoastra, care va va prezenta in urma acestui proces incheierea de intabulare si un extras de carte funciara pentru informare.
Poate parea complicat, insa exista si o cale simpla: daca aveti nevoie de cadastru, apelati la un inginer cadastral. Dupa aceea, tot acesta va va obtine si dovada intabularii. Cu aceasta va duceti la notar si notarul va solicita  la biroul de carte funciara Extrasul de Carte Funciara in forma Autentica.

Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:
1. Descrierea imobilului
2. Numele si prenumele proprietarilor
3. Actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea
4. Sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.
Extrasul de carte funciara in forma autentica se elibereaza catre de Biroul de Carte Funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti :
· dovada intabularii imobilului-incheierea de intabulare- inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti
· copie act de proprietate
· copie acte de identitate proprietar
· cerere tip – aceasta va va fi pusa la dispozitie de catre cabinetul notarial

Acest extras de carte funciara se elibereaza numai delegatilor notariali, la cererea clientilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii mai dureaza 1-5 zile obtinerea lui.
Se mai pot obtine si extrase de carte funciara pentru informare,direct de la sediul biroului de carte funciara personal sau printr-un delegat.Documentatia necesara este aceasi iar extrasul are rol doar consultativ.
Puteti consulta astfel extrase a altor imobile la care nu sunteti proprietar cu scop informativ.
Daca nu va simtiti stapan pe situatie va sfatuim sa solicitati consiliere din partea unui specialist.

Model de extras carte funciara

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!

Acte necesare carte funciara

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara sau notarea in cartea funciara a mentiunilor legate de imobile:

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
1. Cerere tip
2. Documentatie cadastrala receptionata- in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia
3. Acte de proprietate* (in copie legalizata, cu exceptia hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile si a actelor autentificate de notarii publici)
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, dupa caz
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru inscrierea unei constructii finalizate si intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
1. Cerere tip
2. Documentatie cadastrala receptionata, in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului
3. Certificat eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla situat imobilul, prin care sa se ateste finalizarea constructiei
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare
5. Act de constituire a dreptului de superficie, in cazul in care proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului
6. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip
2. Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare intabularii dreptului de concesiune
1. Cerere tip
2. Contract de concesiune
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare
1. Cerere tip
2. Declaratia creditorului/adresa bancii creditoare din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, cu identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare
1. Cerere tip
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie
1. Cerere tip
2. Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului sau incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
3. Certificatul de inmatriculare – copie legalizata
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Actele necesare pentru notarea litigiilor in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de cartefunciara si localitate
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare
1. Cerere tip
2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire
4. Certificat fiscal de la primaria locala.

(more…)