Experti cadastru si intabulare

Persoanele autorizate cadastru Bucuresti-Ilfov sau experti cadastru Bucuresti-Ilfov sunt persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice autorizate existente pe lista expertilor cadastru sau expertilor autorizati cadastru.

Expertii autorizati cadastru Bucuresti-Ilfov realizeaza documentatii cadastrale privind inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara,opertaiune care mai este cunoscuta si sub denumirea de intabularea dreptului de proprietate.Persoanele care executa astfel de lucrari trebuie sa detina un certificat de autorizare cadastru prin care se atesta ca acestea pot elabora documentatii autorizate cadastru,ce le permite sa intomeasca documentatii cadastrale pe tot cuprinsul tarii inclusiv Bucuresti si Ilfov.Persoanele fizice si juridice pot deveni autorizati cadastru conform reglementarilor prevazute in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

Autorizarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea realizarii si verificarii corespunzatoare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in normativele elaborate sau avizate de ANCPI.

Prin autorizare se recunoaste capacitatea si capabilitatea tehnico-profesionala a persoanelor fizice si juridice de a realiza si verifica lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, destinate a fi preluate in bazele de date cadastrale organizate.

Categoriile de lucrari si conditiile de autorizare

Autorizarea persoanelor fizice se solicita si se acorda pentru una sau mai multe categorii de lucrari, cu respectarea conditiilor impuse de prezentul Regulament. Categoriile de lucrari care fac obiectul autorizarii sunt urmatoarele:
Categoria A

Proiectarea, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelelor geodezice de referinta

Proiectarea, realizarea si intretinerea retelelor de sprijin necesare lucrarilor de trasare si de urmarire a comportarii constructiilor
Proiectarea si realizarea lucrarilor de aerofotografiere

Proiectarea si realizarea hartilor tematice prin utilizarea inregistrarilor de teledetectie.Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare rectificarii hotarelor judetene sau ale teritoriului national

Proiectarea, realizarea, actualizarea si editarea hartilor si planurilor analogice si digitale;

Executarea proiectelor, planurilor si documentatiilor topografice prevazute in legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si in Regulamentele, instructiunile si normele de aplicare a acestora

Categoria B

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice privind comasarile, parcelarile, investitiile, schimburile de terenuri, delimitarile cadastrale si rectificarile de hotare ale teritoriilor administrative, rectificarile limitelor intravilanelor localitatilor, aprobate potrivit Legii

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii si actualizarii evidentelor cadastrale de specialitate, in scopul preluarii si integrarii datelor si informatiilor rezultate din acestea in bazele de date ale cadastrului general

Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit Legii

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind scoaterea din circuit a terenurilor agricole sau a documentatiilor privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica
Elaborarea documentatiilor topografice necesare realizarii investitiilor de orice fel, indiferent de beneficiar

Categoria C

Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, precum si a documentatiilor aferente, intocmite in scopul inregistrarii acestor bunuri imobile in evidentele cadastrale si juridice sau in scopul utilizarii acestora in circuitul civil, dupa cum urmeaza:

–        inscrierea in cartea funciara cu caracter nedefinitiv a actelor si faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu au fost definitivate documentele cadastrului general;

–        elaborarea documentatiilor topografice necesare realizarii studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, urbanismului si amenajarii teritoriului solicitate de administratia publica centrala si locala pentru emiterea Avizelor, certificatelor si autorizatiilor legale, precum si pentru solutionarea aspectelor legate de constituirea sau de reconstituirea proprietatilor;
– executarea lucrarilor topografice necesare introducerii si intretinerii cadastrului agricol, precum si aplicarii in teren a organizarii teritoriului;
– executarea lucrarilor topografice necesare punerii in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001

Categoria D

Executarea si verificarea lucrarilor din categoriile A, B si C

Pot solicita autorizarea cetatenii romani cu domiciliul in Romania, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare in categoria de lucrari D, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 7 ani; cadrele universitare din domeniu pot obtine categoriile de lucrari A si D numai dupa 3 ani vechime in specialitate;

b) au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare in categoria de lucrari A, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 3 ani;

c) au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer geodez, subinginer topograf, subinginer topograf minier, cartograf, ofiter topograf), pentru autorizare in categoria de lucrari A, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 5 ani;

d) au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf), pentru autorizare in categoriile de lucrari C si/sau D. Persoana care solicita autorizare pentru categoria de lucrari B trebuie sa aiba o vechime in activitatea de specialitate de minimum 4 ani, iar pentru categoria de lucrari C, numai de 2 ani;

e) au studii superioare de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), studii superioare de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer topograf minier, subinginer geodez, ofiter topograf, cartograf), pentru autorizare in categoriile de lucrari B si C, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum un an;

f) au studii organizate de institutiile de invatamant atestate definitiv de Ministerul Educatiei si Cercetarii in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin cursuri de reconversie profesionala aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si recunoscute de ONCGC, pentru autorizarea in categoriile de lucrari C si/sau B a persoanelor fizice cu studii superioare care au o vechime in activitatea de specialitate de minimum 3 ani. Pot fi autorizate persoanele fizice care au desfasurat o activitate de specialitate in productie de pana la 2 ani inainte de absolvirea cursului de reconversie profesionala;

g) persoanele cu studii tehnice superioare de lunga durata, de scurta durata, postliceale care poseda o diploma emisa sau echivalata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si care dovedesc prin foaia matricola ca au efectuat cursuri de specialitate in domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, aerofotogrammetriei cu durata de minimum 3 semestre (pentru studii superioare), respectiv 3 trimestre (pentru studii postliceale), cate una din disciplinele mentionate si care au o vechime in activitatea de specialitate inscrisa in carnetul de munca de minimum 2 ani pot solicita admiterea pentru examinare la categoriile de lucrari C si/sau B

;
h) persoanele cu studii medii care au vechime inscrisa in carnetul de munca de minimum 10 ani ca operator masuratori terestre, muncitor topograf si o vechime de minimum 2 ani ca tehnician topograf, tehnician cadastru, pot solicita admiterea pentru examinare la categoria de lucrari C.

Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, cu drept de sedere, in conditiile legii, pe teritoriul Romaniei poate solicita Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara autorizarea pentru a desfasura sau verifica pe teritoriul Romaniei, ca persoana fizica, lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.  _______________
– ART. 6^1 a fost introdus de punctul 1 al ART. 1 din Ordin nr. 687 din 07.06.2005

Click aici pentru a contacta un expert cadastru Categoria D

model

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!