Planuri cadastrale Bucuresti-Ilfov

Lucrările de cadastru funciar general se organizează pe teritorii administrativ-cadastrale şi cuprind un ansamblu de operaţiuni cadastrale prin care se asigură identificarea, delimitarea, măsurarea şi evaluarea imobilelor funciare, ce sunt nominalizate pe teren şi pe planurile cadastrale.

Planul cadastral este un document tehnic de bază al cadastrului, care conţine reprezentarea grafică la scările 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 şi 1:10000 a tuturor parcelelor, cu toate datele şi codurile cadastrale ale acestora, dintr-un  teritoriu administrativ.

Funcţia cadastrului general ca sursă primară de date topo-cadastrale, presupune atât efectuarea de măsurători pe teren, cât şi evidenţierea lor sub formă numerică sau grafică în registre şi planuri cadastrale.

Conţinutul planurilor cadastrale:

Planurile cadastrale rezultă în urma echipării planurilor topocadastrale cu datele şi codurile specifice cadastrului general funciar.

Elemente de hotărnicie. În funcţie de importanţa hotarelor, se disting următoarele categorii de hotar:

–  hotare teritoriale administrative cadastral (comună, oraş, municipiu), cu numerele punctelor de  hotar actualizate;

–  hotare ale intravilanelor din teritoriul cadastral;

– hotare ale terenurilor cu diferite destinaţii şi folosinţe: exploatări agricole, ocoale silvice, reţele de transporturi, gospodărirea apelor, exploataţii miniere etc.;

– hotare ale corpurilor de proprietate ce aparţin persoanelor fizice cu parcele subînscrise pe categorii de folosinţă.

Elementele de hotărnicie se reprezintă prin formă şi dimensiunile prevăzute în atlasul de semen convenţionale, în funcţie de scara la care se întocmeşte planul cadastral.

Categoriile şi subcategoriile de folosinţă ale terenurilor. Categoriile de folosinţă se reprezintă pe planurile cadastrale la scările 1:2000, 1:5000 şi 1:10000. când suprafaţa lor depăşeşte pe plan 25 mm2.

Inscripţii ale planului cadastral. După definitivarea planului cadastral din punct de vedere al conţinutului, se trece la completarea lui, prin elementele specifice ale diferitelor inscripţii, după cum urmează:

–         numerotarea cadastrală a tarlalelor (cvartalelor), a parcelelor şi a corpurilor de proprietate;

–         înscrierea datelor de identificare a proprietarilor;

–         înscrierea elementelor de toponimie: localităţi, ape, păduri, câmpii, forme principale de relief etc.;

–         denumirea teritoriilor administrative vecine;

–         înscrierea datelor de executare a lucrărilor de cadastru şi, respectiv, de introducere sau aducere la zi a cadastrului general funciar;

–         întocmirea schemei de dispunere a foilor de plan care pe lângă nomenclatura trapezului va cuprinde şi numerotarea foilor, conform ordinii de asamblare a lor, din cadrul teritoriului cadastral.

Întocmirea registrelor cadastrale

Registrele cadastrale reprezintă documentaţia de bază a lucrărilor de cadastru general funciar, în care se înscriu datele tehnice, economice şi juridice pentru fiecare parcelă, fiind întocmite la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.

În Legea de organizare a cadastrului general şi a publicităţii imobiliare sunt menţionate tipurile de registre cadastrale:

  • Registrul cadastral al parcelelor (realizează centralizarea datelor de ordin cantitativ, calitativ şi juridic asupra fiecărui imobil din cuprinsul unui teritoriu administrativ).
    Registrul cadastral al parcelelor se completează în ordinea crescândă a numerelor cadastrale ale parcelelor din extravilan şi intravilan, după care se finalizează printr-o serie de recapitulaţii şi totaluri cu rol de verificare a modului de calcul şi de centralizare a datelor primare ale cadastrului general funciar.
  • Registrul cadastral al proprietarilor. Se întocmeşte în baza datelor înscrise în registrul cadastral al parcelelor, din care se va extrage pentru fiecare proprietar de teren toate parcelele deţinute de acesta, cu toate informaţiile cadastrale, si se întocmeşte pe foi separate, în două părţi. Cele două părţi ale registrului cadastral se completează în ordinea numerotării cadastrale a parcelelor din teritoriul considerat şi se finalizează pe grupe de proprietari: fond funciar public şi fond funciar privat, din însumarea cărora rezultă suprafaţa totală a teritoriului administrativ.
  • Indexul alfabetic al proprietarilor. Este un document care face legătura  între registrul cadastral al parcelelor şi registrul cadastral al proprietarilor, în care se înscriu toţi posesorii în ordine alfabetică, indifferent dacă aceştia sunt persoane juridice sau fizice. În indexul alphabetic al proprietarilor se înscriu următoarele date: numărul de ordine; numele, prenumele şi domiciliul posesorului; numărul foii cadastrale. Scopul indexului alphabetic al proprietarilor îl constituie identificarea cu uşurinţă a partied cadastrale a fiecărui posesor şi obţinerea informaţiilor tehnice şi economice asupra imobilului.
  • Fişa centralizatoare pe proprietary, categorii şi subcategorii de folosinţă. Această operaţiune de sinteză al cadastrului general cuprinde: numărul current (unde se înscriu numerele de ordine ale posesorilor de terenuri), denumirea posesorilor de teren, numărul tarlalei, suprafaţa categoriilor de folosinţă, suprafaţa totală a categoriei de folosinţă, suprafaţa totală a tarlalei, venitul net total al tarlalei, observaţiuni.

Situaţia generală a suprafeţelor pe proprietary şi, respectiv, pe categorii de folosinţă se utilizează atât în sistemul informaţional al cadastrului, cât şi pentru diferite studii de organizare a teritoriului, statistici agricole etc.

Bonitatea terenurilor agricole

Partea sau funcţia economică a cadastrului general funciar cuprinde o metodologie de stabilire a valorii economice a imobilelor fără şi/sau cu construcţii. Prin aceste metodologii se efectuează bonitatea cadastrală a terenurilor agricole şi neagricole.

Cadastrul agricol se organizează în vederea furnizării datelor cu privire la partea calitativă şi cantitativă a terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă, posesori şi clase de bonitate cadastrală. Din punct de vedere al suprafeţei teritoriale, cadastrul agricol se execută în funcţie de cerinţele beneficiarului, pe zone agricole specifice, bazine pomicole, podgorii, sisteme hidroameliorative etc.

Pentru reprezentarea grafică a datelor cadastrului agricol se întocmesc planuri topografice destinate cadastrului agricol, la scări mai mari decât cele folosite la cadastrul general.

Datele de bază ale cadastrului forestier se evidenţiază pe planurile topografice la scările 1:5000 şi 1:10 000 ale cadastrului general, pe care se numerotează: unităţile de producţie silvice cu cifre romane, parcelele cu cifre arabe şi unităţile amenajistice cu litere mici.

Cadastrul apelor constituie un subsistem de inventariere primară şi de ordonare sistematică a caracteristicilor morfometrice si hidrologice ale cursurilor de apă, precum şi ale obiectivelor amenajate pe cursurile de apă.

În baza operaţiunii de calcul a suprafeţelor prin mijloace clasice sau de prelucrare automata pe teritorii administrativ-cadastrale şi a definitivării fişei elementelor cadastrale, se trece la întocmirea registrelor cadastrale, care trebuie să aibă un conţinut unitar.

Registrele cadastrale reprezintă documentaţia de bază a lucrărilor de cadastru general funciar, în care se înscriu datele tehnice, economice şi juridice pentru fiecare parcelă, fiind întocmite la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!